Caning – English


g


gal ??
ganang adv now
gang now
ganggaxuwic n gravel ganggaxu -wic/
gany n weapon
garabe v.i be near
gaw n hawk (bird type) gawiny /-iny
gawe v.tr throw gawa, kägaw {gi nggawe}
gax n cane, walking stick gany -x/-ny
gaxs- der.afx gathering of . . .
gaxsängga middle
gaxsinyä nyaxic (nyaxic blade, piece of grass, thatch) n grass gaxsinygä nyaxta
gäbo v.tr bury gäba, kägäbä {gi nggäbo}
gäꞌdang be before
gäldic n 1egg 2fetus gäl -dic/
gäpäca already
geldwic n wildcat geldwiny -ic/-iny
gele v.tr peel, shell (hard things) gele, kagel {gi nggele}
gexte v.i limp gexkäte, kägexkädu {gi nggexte}
gi pron you (singular)
giꞌdiki v.tr shake giꞌdiki, kägiꞌdiki {gi nggiꞌdiki}
gining pron you
gingang pron you (pl)
gisin n anteater gisininy /-iny
gol n water well, water hole golda /-da

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >