Caning – English


ng


nga n voice, word nyadad -/-
ngad, ngadag n.pl 1word [serekä nga] 2matter
ngade v.tr speak, say ngada, kangad
ngake n word, matter
ngaluwec n bell ngalu -wec/
ngan sister nganag
nganäwan n sister nganakäwan -wan/-wan
nganye v.tr sell nganya, kangany
ngas n neck ngastiny /-tiny
ngasacca n abscess, infection with puss ngasaciny -ca/-iny
ngasacca n goiter, growth on face ngasayda -ca/-da
ngasang n myself ngastängwan
ngasä andwan n wrist (lit. neck of hand) ngastinygä asänggwan -wan/-wan
ngastänggog ourselves
ngawe v.tr catch ngawa, kängaw
ngayic n small stone [päxä ngayic ngori] nganyu -yic/-nyu
ngäc n dung ngäciny /-iny
ngäsata v.tr stand ngäsa, kangäsa
ngäso v.tr wake up, stand ngäsa, kängäsa
ngäte adv near [ngäte]
ngäte (ngäte near) v.der be near ngite,
nge v.i cry, wail ngede, kängedä
nge ikwegong n.pl noise, sound
ngec n bone ngay
ngeccä awagic n rib (lit. bone of chest) ngaygä awa

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >